مقالات
1396/12/04 13:13

توضیح بند 1-4 و 2-4 استاندارد ISO9001:2015

 

- 4 محیط سازمان
-1-4 درک سازمان و محیط آن
سازمان باید مسائل خارجی و داخلی که مرتبط با اهداف سازمان و جهرت گیرری اسرتراتژیک آن هسرتند و توانرایی سرازمان را بررای دستیابی به نتیجه های مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیرقرار می دهند، تعیین نماید.
سازمان باید اطلاعات مربوط به این مسائل خارجی و داخلی را مورد پایش و بازنگری قراردهد.
یادآوری :1 درک محیط خارجی را می توان با بررسی مسائل برآمده از محیط های قانونی ، فن آوری، رقابتی ، تجاری ، فرهنگری ، اجتماعی واقتصادی خواه بین المللی ، ملی ، منطقه ای یا محلی تسهیل نمود.
یادآوری :2 درک محیط داخلی رامی توان با بررسی مسائلی از قبیل ارزش ها، دانش ، فرهنگ و عملکردسازمان تسهیل نمود.
-2-4 درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع
به سبب تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم طرف های ذی نفع برتوانایی سازمان در ارائه پیوسته محصوالت و خدماتی که نیازهای مشتری و الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد را برآورده می کنند سازمان باید موارد زیرتعیین نماید:
الف : طرف های ذی نفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت
ب: الزامات این طرف های ذی نفع که مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت می باشند.
سازمان باید اطالعات مربوط به این طرف های ذی نفع و همچنین الزامات مربوط به آنان را موردپایش و بازبینی قراردهد.

 

 

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
ما را دنبال کنید