PBM (مدیریت مبتنی بر عملکرد)

مدیریت مبتنی بر عملکرد PBM

مدیریت مبتنی بر عملکرد PBM روشی نظام مند است که می توان آن را در بیشتر سازمان ها پیاده سازی کرد و با در نظر گرفتن طرحی مناسب و در کمترین زمان این سیستم مدیریتی را به اجرا درآورد.این روش سیستماتیک و نظام مند از طریق فرآیندهای جمع آوری داده های عملکرد ، ارزشیابی گزارش داده ها ، بررسی و به کار گیری داده ها و تعیین اهداف عملکرد باعث بهبود عملکرد سازمان ها و تشکیلات سازمانی می شود.

مدیریت مبتنی بر عملکرد را می‌توان در یک محیط یا حداقل پیش‌زمینه‌های لازم به اجراء درآورد در نتیجه در بیشتر سازمان‌ها قابل پیاده کردن است. این سیستم روشی نظام‌مند است که با طراحی مناسب نتایج را در حداقل زمان ممکن ارائه می‌کند. تأکید بر پاسخ‌گوئی تک‌تک اعضای فرایندها، لحاظ کردن نظر مشتریان و پاسخ‌خواهان در برنامه‌ها و اهداف سازمان و به‌طور کلی درگیری همه این افراد در بهبود کیفیت سازمان و القای روح عدالت و شایسته سالاری در کل تشکیلات از جمله ویژگی‌های متمایز کننده این روش نوین مدیریتی از سایر روش‌های مرسوم و پیشین می‌باشد .

فرآیند مدیریت عملکرد شامل 3 رکن اساسی می باشد :

1. طرح ریزی

یک استراتژی درست برای سازمان و طراحی برنامه ای مناسب می تواند برای استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد یک اقدام زیر بنایی و مفید باشد.

2. مربیگری

سازمان برای رسیدن به اهداف باید مربیگری بر پایه نظم و برنامه ریزی داشته باشد.این مربیگری باعث پیشرفت در پاسخگویی شغلی و رفتاری می شود.

3. بازنگری و ارزشیابی

مدیران نحوه عملکرد کارکنان و رفتارهای سازمانی را بازنگری کرده و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب ، صحیح و اصلاحی به پیشرفت برنامه های سازمانی کمک می کنند.

فعالیت هایی که برای استقرار سیستم مدیریت مبتنی بر عملکرد کارکنان ، مدیران و سازمان ها باید در نظر گرفته شود به شرح زیر می باشد :

جهت استقرار سیستم مدیریت مبتنی بر عملکرد می بایست :

1. سیاست و راهکارهای اجرایی تنظیم گردد.

2. برنامه ریزی شود.

3. شاخص های عمومی ، ضریب اهمیت و نحوه عملکرد سازمان ها تهیه و تدوین گردد.

4. روش های اجرایی مناسب حهت تشویق دستگاههای اجرایی تعیین گردد.

5. فرآیندهای درون سازمانی جهت بهبود عملکرد اصلاح گردد.

گام های اساسی برنامه مدیریت مبتنی بر عملکرد :

-          تعیین اهداف استراتژی عملکرد

-          استقرار سیستم هماهنگ سنجش عملکرد

-          استقرار پاسخگویی در برابر عملکرد

-          استقرار فرآیند جمع آوری داده ها

-          استقرار سیستم تحلیل ، بازنگری و گزارش دهی داده ها

-          استقرار سیستم استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان

-          حفظ برنامه مدیریت مبتنی بر عملکرد

فواید مدیریت مبتنی بر عملکرد :

1. تمرکز کردن همه اجزای سازمان بر اهداف عملکرد

2. گزارش دهی به پاسخ خواهان و مدیریت سطوح بالاتر

3. ایجاد مکانیسم برای ارتباط عملکرد و بودجه مصرفی

4. ایجاد چارچوب مناسب بر پاسخگویی

5. تقسیم مسئولیت بهبود کیفیت بین تمام افراد و گروهها