فرم درخواست خدمات مشاوره، آموزش و استقرار سیستم های مدیریتی
نام سازمان :  
زمينه فعاليت ( توليدي/ خدماتي / بازرگاني) :  
دامنه فعاليت :  
نام محصولات يا خدمات :  
تعداد پرسنل ( به تفكيك دفتر مركزي و كارخانه) :  
تعداد پرسنل موثر بر سيستم كيفيت :  
آيا سازمان مسئوليت طراحي محصولات خود را بر عهده دارد ؟
مدير عامل :  
شماره تلفن همراه مديرعامل :  
نماينده مديريت :  
شماره تلفن همراه نماينده مديريت :  
آدرس دفتر مركزي :  
تلفن دفتر مركزي :  
آدرس كارخانه :  
تلفن كارخانه   
فاكس كارخانه :  
وب سايت :  
ايميل :  
سيستم / سيستم هاي درخواستي :


ساير استاندارد و سيستم ها :  
در صورت درخواست مشاوره و پیاده سازی استاندارد ISO17025 تعداد تست و آزمون های مورد درخواست در ارائه خدمات را مشخص فرمایید:
 
شركت (هاي) مورد نظر براي صدور گواهينامه :  
تمايل داريد فرآيند اخذ گواهينامه نيز توسط شركت مهندسين مشاور نور صورت گيرد ؟
تاريخ مورد نظر براي دريافت تائيديه سيستم :  
تاريخ مورد نظر براي شروع پروژه :  
گواهينامه هاي فعلي شركت :  
نام و سمت تكميل كننده فرم :  
شماره تلفن همراه تكميل كننده فرم :  
توضيحات :