6sigma

سیگما حرف هیجدهم از حروف الفبای یونانی که معنای آماری آن انحراف از وضعیت مطلوب (انحراف استاندارد) است.

شش سیگما یک روش جامع بهبود اثربخشی سازمانی است که در درون خود از ساختار، برنامه و ابزارهای توانمند مدیریت کیفیت برخوردار است. معنای شش سیگما تلاش برای نزدیکی هرچه بیشتر به درجه تکامل و برتری در تولید و ارائه خدمات است. هدف شش سیگما کاهش انحراف از وضع مطلوب یا تغییر پذیری خروجی فرآیندهاست بطوری که حتی با6سیگما انحراف استاندارد، فرآیند مورد نظر بین حدود بالا و پایین مشخصات فنی قرار بگیرد. شش سیگما اساساٌ یک هدف کیفی با ارزش و متعالی برای هر فرآیندی است. به همین سبب در قالب مباحث قابلیت فرآیند مطرح می شود.

پروژه های شش سیگما را به عنوان پروژه های کاهش نرخ خطا و اشتباه (حداکثر 4/3 در میلیون) تعریف کرده اند و نقص را هر چیز خارج از رضایت مشتری دانسته اند. اساساٌ شش سیگما به عنوان هدف فرآیند کیفیت مطرح است. این برنامه فراتر از اندازه گیری، تشخیص و تفکیک اقلام موثر صرف است. این برنامه شامل اصول مدیریت کاملاٌ جدید است و اجرای آن نیازمند اعتماد به تمامی اعضای نیروی کار و آموزش و پرورش آنهاست. یعنی یک فرآیند مدیریت- مشارکتی که تمام سطوح تاکید دارد. هدف برنامه، انجام کار به صورت کار گروهی است

هدف اولیه ی این رویکرد جدید اطمینان از رضایت مشتریان است، فهــــمیدن مشتری، نیازها و خواسته هایش باید مرکز فعالیتها باشد. نتیجه ی ضروری این اصل، پذیرش این حقیقت است که در واقع مشتریان متفاوتی وجود داند. هر مشتری باید شناخته شود و به نیازها و خواسته هایش به صورت مناسب رسیدگی شود تا کلیدِ طلایی موفقیت و تعالی سازمانی در دستان مدیران قرارگیرد و سازمانی با کلاس جهانی داشنه باشیم

  در فرآیند تولید و ارائه خدمات مغایرتها ، دشمنان کیفیت هستند بطوری که افزایش این مغایرتها به معنی کاهش تعداد محصولات یا  خدماتی است که مورد رضایت مشتری واقع می شوند.

برای کاهش مغایرتها ابتدا باید آن را اندازه گیری کرد. یکی از مهمترین روشهای اندازه گیری و محاسبه این موارد تعیین اندازه های آماری استاندارد شده قابلیت تغییر یا پراکندگی بین جامعه آماری داده شده یا سیگماست. سیگمای هر فرآیند در واقع عبارتست از انحراف استاندارد از میانگین و تحت کنترل درآوردن فرآیندها. اجرای برنامه شش سیگما نیازمند همکاری نزدیک بین طراحی محصول و طراحی فرآیندهاست.

یکی از اهداف طراحی محصول افزایش تلورانس مجاز (آزادی عمل) تا ماکزیمم حدی است که هنوز کارکرد موفق را به همراه دارد.