درخواست مشاوره در زمينه اخذ مجوزهاي صادراتي
نام سازمان :  
دامنه فعاليت :  
نام محصول صادراتي :  
نام مدير عامل :  
شماره تلفن همراه مديرعامل :  
نام نماينده مديريت :  
شماره تلفن همراه نماينده مديريت :  
آدرس دفتر مركزي :  
شماره تلفن دفتر مركزي :  
آدرس كارخانه :  
شماره تلفن كارخانه :  
وب سايت :  
ايميل :  
مقدار پيش فاكتور (Invoice) به دلار :  
نوع مجوز درخواستي صادرات: ساير مجوزهاي صادراتي مورد نظر را ذكر نماييد:  

قصد صادرات از كداميك از مرزها را داريد؟

 
آيا سازمان آزمايشگاه داراي استاندارد ISO/IEC17025 ( آزمايشگاه همكار اداره استاندارد) دارد؟

آيا سازمان گواهينامه ISO9001:2015 را دارا مي باشد؟


ساير گواهينامه هاي فعلي سازمان :  
تاريخ مورد نظر شروع پروژه :  
تاريخ مورد نظر جهت دريافت مجوز :  
نام و سمت تكميل كننده فرم :  
شماره تلفن همراه تكميل كننده فرم :  
ساير توضيحات :