ISO/IEC17020:2012

استاندارد تایید صلاحیت سازمان های بازرسی کننده 2012: ISO/IEC17020

استاندارد بین المللی ISO/IEC17020 استاندارد تخصصی است که برای انواع سازمان های بازرسی کننده کاربرد دارد و مرجع اصلی آن استاندارد اروپایی  EB45004می باشد.این استاندارد تعیین کننده معیارهای کلی سازمان های بازرسی کننده بی طرف بدون در نظر گرفتن بخش مورد بازرسی می باشد.

استاندارد ISO/IEC17020 برای هر مرحله از بازرسی و برای تمامی سازمان هایی که بازرسی را انجام می دهند قابل کاربرد می باشد.

استاندارد بین المللی ISO/IEC17020 مشخص کننده الزامات مورد نیاز برای تایید صلاحیت عملکرد و تضمین کننده فعالیت های نظارتی و بازرسی شرکت های بازرسی می باشد.

این استاندارد می تواند راهنمایی برای ارزیابی ، بازنگری و همچنین صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع سازمان های بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت باشد.

مزایای پیاده سازی استاندارد ISO/IEC17020 :

1- مستندسازی و درک کامل استاندارد 17020

2- شناسایی تمامی نیازهای آموزشی کارکنان سازمان

3- شناسایی الزامات ایمنی

4- تامین الزامات مشتری توسط سازمان

اخبار گروه نور

Feed