سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005

ایزوIEC 17025

سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیونISO/IEC 17025 

مقدمه:

سازمان بین المللی استاندارد (ISO )، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد های ISO/IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001 ، در سال های اخیر استانداردجهانی ISO/IEC 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود. که آخرین ویرایش آن در سال 2005 بوده است.

سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون:

این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.   

هدف از پیاده سازی:

الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون و نیز نمونه برداری

دامنه کاربرد:

·         این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون و درباره کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره حوزه فعالیتهای آزمون ویا کالیبراسیون کاربرد دارد .

·         این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و آزمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث)قابل اجرااست .

                                           

 

مزایای پیاده سازی:

·         استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها

·         تسهبل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها

·         تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان

·         کسب اطمینان از کالیبره شدن تجهیزات

·         پذیرش آزمایشگاه دارای گواهی نامه بعنوان یک آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)

 

اخبار گروه نور

Feed