اخبار صنعت

Feed
ISO21500:2012

استاندارد راهنمای مدیریت پروژه ISO21500:2012

استاندارد ISO21500 مفاهیم و فرآیندهای عملی مدیریت پروژه را تشریح می کند و برای بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب وکار در تمامی سازمان های دولتی و خصوصی و برای هر نوع پروژه قابل استفاده می باشد.

فرآیندهای اصلی پروژه شامل فرآیندهای مدیریتی ، اصلی و پشتیبانی است و استاندارد ISO21500 چارچوبی برای مدیریت این فرآیندهای پروژه می باشد.

استاندارد ISO21500 توصیف وسیعی از فرآیندهای مدیریت پروژه و راهنمایی درباره مفاهیم مدیریت پروژه را بیان می کند.این استاندارد با فرآیندهای46 گانه PMBOK که در 10 حوزه و 5 گروه فرآیندی تعریف می شوند ، هماهنگ هستند با یان تفاوت که استاندارد ISO21500 شامل 39 فرآیند می باشد.

استاندارد ISO21500 به افراد کمک می کند که چگونه نظم سازمان را مطابق با کسب و کار مدیریت پروژه در هر نوع سازمانی پیاده سازی کنند و همچنین یک راهنمای پایه و اساسی در حوزه مدیریت پروژه در جهت اطلاع رسانی کلی به افرادی است که صرفا خواننده هستند و با مفاهیم دانشی این استاندارد آشناییت ندارند.

مزایای استاندارد ISO21500:2012 :

1- انتقال دانش بین پروژه ها و سازمان ها

2- ارائه صول جهانی مدیریت پروژه

3- بهبود موفقیت های پروژه و دستیابی به نتایج خوب کسب و کار

4- افزایش انعطاف پذیری کارکنان که در زمینه مدیریت پروژه فعالیت می کنند.

اخبار گروه نور

Feed