ISO10002:2004

این استاندارد ، سیستم بازخورد مشتریان می باشد که مبتنی به  CRM   ، نظام ارتباط با مشتریان طراحی شده است. پایه ی استاندارد تکریم ارباب رجوع ، افزایش جلب رضایت مشتری و ارتقای رضایتمندی و ثبت شکایات مشتریان می باشد. در صورت اخذ این استاندارد با همراه استاندارد 9001 ISO  مبنی بر مدیریت کیفیت که پایه و اساس استاندارد می باشد سازمان می تواند در مسیر بهبود مستمر کیفیت و ارتقای رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بازار گام بر دارد.

 ISO10002:2004استانداردی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رسیدگی به شکایات مشتریان است و ISO/TS 10004 استانداردی بین المللی برای مدیریت در جهت سنجش رضایتمندی مشتریان می باشد.

"مشتری گرایی"به عنوان یکی از هشت اصل مدیریت کیفیت در سری استاندارد های ISO9000  مورد توجه اکید قرار میگیرد و با الزامات گسترده ای نیز در یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر  ISO9001:2008 متبلور میشود . راهنمای سیستم پایش واندازه گیری رضایت مندی مشتریان بر اساس ISO/TS 10004 و راهنمای نحوه برخور با شکایات مشتریان برمبنای استاندارد ISO 10002 به سازمان کمک می کند تا الزامات ISO 9001 در این زمینه به نحو مناسبی پاسخگو باشد.

ISO 10002   و ISO/TS 10004 برای استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعالیت ، وسعت و نوع محصول آنهاست و اغلب قواعد آن در جهت بالا رفتن رضایت مشتری ها از مجموعه می باشد.

ISO 10002   و ISO/TS 10004 مفاد قراردادها ، پیمانها و قوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمی دهد و صرفا آنها را در مسیر شخصی در جهت رضایت مشتریان حرکت می دهد .

اخبار گروه نور

Feed