درخواست مشاوره كارسنجي زمانسنجي
نام سازمان :  
زمينه فعاليت( توليدي، خدماتي، بازرگاني) :  
دامنه فعاليت :  
نام محصولات يا خدمات :  
تعداد پرسنل ( به تفكيك دفتر مركزي و كارخانه) :  
تعداد پرسنل موثر بر سيستم :  
نام مديرعامل :  
شماره تلفن همراه مديرعامل:   
نام نماينده مديريت :  
شماره تلفن همراه نماينده مديريت :  
آدرس دفتر مركزي:   
تلفن دفتر مركزي :  
فاكس دفتر مركزي:  
آدرس كارخانه :  
تلفن كارخانه :  
فاكس كارخانه :  
وب سايت :  
ايميل :  
سيستم درخواستي :
تعداد واحدهاي سازماني:  
تعداد ايستگاه هاي توليد :  
تعداد پرسنل هاي مشغول در ايستگاه هاي كاري :  
تاريخ مورد نظر براي شروع پروژه :  
تاريخ مورد نظر جهت اتمام و ارائه گزارش پروژه :  
نام و سمت تكميل كننده فرم :  
شماره تلفن همراه تكميل كننده فرم :  
توضيحات :