ISO10006:2003

ایزو 10006

مدیریت پروژه بنا به تعریف عبارت است از یک رهیافت نظام مند برای رسیدن به اهداف پروژه در سراسر طول حیات پروژه .

پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد .مزایای استاندارد
ISO 10006 مدیریت کیفیت در پروژه و داشتن گواهینامه آن :

 • . داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه
 • . مدیریت بهتر هزینه پروژه
 • . بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی در پروژه بین سازمان ، مشاور ( ناظر ) و کارفرما
 • . مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
 • . مدیریت سوابق ، مدارک و اطلاعات
 • . استفاده بهینه از منابع سازمان
 • جلو گیری از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت و یکنواختی روش
 • . کنترل ریسکهای پروژه
 • . مدیریت بهتر تدارکات و خریدها
 • . ایجاد نگرش مثبت به مدیریت شرکت
 • . رسیدن به کیفیت تعیین شده در پروژه
اخبار گروه نور

Feed